Се бараат цариници! Слободно работно место и во Делчево!

Царинската управа има потреба од вработувања. Отворени се 78 работни места од кои едно работно место се однесува за отсек патнички промет во царинската испостава во Делчево.

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 1 /2019
за вработување на 78 (седумдесет и осум извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2019)
 
 
Царинската управа објавува оглас за вработување на 78 (седумдесет и осум) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2019):
1. Началник на Одделение кабинет на директор во Царинска улрава, 1 извршител,
2. Инспектор со мобилен скенер во служба за мобилен скенер во Одделение за оперативни работи во Сектор за контрола и истраги, 1 извршител,
3. Шеф на служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција во Царинска управа, 1 извршител,
4. Совегник за проекти во служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка, проекти и еврбпска интеграција во Царинска управа, 1 извршител,
5. Советник за администрирање со акцизни марки во службаза администрирање со акцизни марки, Одцеление за акцизни посталки во Сектор за акцизи, 1 извршител,
6. Административен оператор за спроведување на обуки во Одделение за обуки во Сектор за управување со човечки ресурси, 1 извршител,
7. Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во царинарница Скопје, 4 извршители,
8. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во царинарница Скопје, 2 извршитаии,
9. Виш цариник во царинска испостава Скопје 2 во царинарница Скопје, 1 извршител,
10. Цариник во царинска испостава Скопје 2 во царинарница Скопје, 2 извриштели,
11. Виш цариник во царинска испостава Скопјѕ 3 во царинарница Скопје, 2 извршители,
12. Цариник во царинска испостава Скопје 3 во царинарница Скопје, 1 швршител,
13. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Аеродром Алексаддар Велики Скопје во царинарница Скопје, 4 извршители,
14. Виш цариник во отсек стоков промет во царинска испостава Аеродром Александар Велики Скопје во царинарница Скопје, 1 извриштел,
15. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Блаце во царинарница Сколје, 1 извршител,
16. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Клаце во царинарница Скопје, 1 извршител,
17. Цариник во отсек за патничкл промет во царинска испостава Бладе во царинарница Скопје, 4 извршители,
18. Цариник во царинскаиспоставаТетово, 1 извршител,
19. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 2 извриштел,
20. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 1 извршител,
21. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табаиовце автопат во царинарница Куманово, 4 извриштели,
22. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Деве Баир во царинарница Куманово, 1 извриштел,
23. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Деве Баир во царинарница Куманово, 1 извриштел,
24. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во царинарница Штип, 2 извршители,
25. Виш цариник во царинска испостава Штил во царинарница Штип, 1 извршител,
26. Цариник во царинска испостава Штип во царинарница Штип, 1 извршител,
27. Виш цариник во царинска испостава Велес во царинарница Штип, 1 швриштел,
28. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Делчево во царинарница Штип, 1 извршител,
29. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
30. Цариник во царинска испостава ЖС Гевгеллја во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
31. Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во царинарница Гевгелија, 2 изврпштели,
32. Цариник во царинска испостава Дојран во царинарница Гевгелија, 1 извршител,
33. Виш цариник во царинска испостава Сгрумица во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
34. Цариник во царинска испостава Струмица во царинарница Гевгелија, 1 извриштел,
35. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во царинарница Гевгелија, 1 извршител,
36. Самосгоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобрениЈа во царинарница Битола, 1 извршител,
37. Виш цариник во царинска испостава Битола во царинарница Битола, 1 извршител,
38. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во царинарница Битола, 3 извршители,
39. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во царинарница Битола, 1 извршител,
40. Цариник во отсек за патнички лромет во царинска испостава МеџитлиЈа во царинарница Битола, 2 изкршшели,
41. Виш цариник во царинска испостава Прилеп во царинарница Битола, 1 извршител,
42. Виш цариник во царинска испостава Охрид во царинарница Битола, 1 извршител,
43. Цариник во царинска испостава Аеродром Св. Апосгол Павле Охрид во царинарница Битола, 1 извршител,
44. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Кафасан во царинарница Битола, 1 извршител,
45. Водител на смена во отсек за патаички промет во царинска испостава Ќафасан во царинарница Битола, 1 извршител,
46. Водител на смена во царинска испостава Блато во царинарница Битола, 1 извршител,
47. Цариник во царинска испостава Свети Наум во царинарница Битола, 1 извриштел,
48. Виш цариник во царинека испостава Струта во царинарница Битола, 2 извршители
47. Цариник во царинска испостава Свети Наум во царинарница Битола, 1 извриштел,
48. Виш цариник во царинека испостава Струта во царинарница Битола, 2 извршители,
49. Наплатувач на гранични премини во царинарница Скопје во Служба за управување со гранични премини за царинарница Скопје во Одцеление за управување со гранични премини во Сектор за административни и техничхи работа, 2 извршители,
50. Наплатувач на гранични премини во царинарница Гевгелија во Сиужба за управување со граничии премини за царинарница Гевгелија во Одделение за улравуван, е со граиични премини во Секгор за административнии технички работи, 3 извриштели
 
Распоред на работно време:
Работни часови во неделата: 40 часа
Работно време: од понедепник до петок од 08:30 до 16:30 часот
Паричен износ на основна нето плата за работно место: началник на одделение 39.899, 00 денари, шеф на служба 34.067, 00 денари, водител на смена 33.432, 00 денари, самостоен советник 32.401, 00 денари, советник 30.724, 00 денари, виш цариник 31.053, 00 денари, за работно место цариник 22.887, 00 денари, администартивен оператор 24.060, 00 денари, наллатувач 16571, 00 денари.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*