Се реконструира дел од дистрибутивната водоводна мрежа на улица ,,Плачковица”

Започна реконструкцијата на дел од дистрибутивната водоводна мрежа на ул „Плачковица“ во Делчево.

Реконструкцијата опфаќа замена на старите азбестни цевки со полиетиленски во должина од 400 м на дел од обиколната линија, крак 4 кој води за индустриската зона. Вредноста на работите изнесува 1.976.840,92 денари без вклучен ДДВ, односно 2.332.672,28 денари со вклучен ДДВ.

Средствата се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски во рамките на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите од каде се обезбедени 2.000.000 денари, а останатите средства се обврска на Општина Делчево.

Изведувач на работите, како најповолен економски оператор, е ПАНЕЛ-М Мехаз ДООЕЛ Тетово.

Со оваа интервенција на водоводната мрежа во Стариот дел на Делчево ќе се превенираат честите дефекти на мрежата, загубите на вода ќе се сведат на минимум, а ќе се подобри и квалитетот на водата за пиење.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*