БЕРОВО: Оглас за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

Врз основа на член 49 став 1, 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации (“Службен весник на Република Македонија” бр.52/2010 и 135/2011), член 36 од Законот за локална самоуправа и член 19 од Статутот на Општина Берово (Сл.гласник на Општина Берово бр.13/02,18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), а во согласност со усвоената Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2021 година со бр.09-4282/1 од 15.12.2021 година и член 21 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година Бр. 09-4536/1 од 31.12.2021 година, Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондациии со бр. 09-1363/1 од 30.03.2022 година од Советот на Општина Берово се распишува:

ОГЛАС

за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации од  Буџетот на Општина Берово за 2022 година

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Берово за 2022 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, ќе се врши согласно добрите практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации, Г1 Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2022 година со бр. 09-4282/1 од 15.12.2021 година, и Г2 Програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Берово  за 2022 година со бр.09-4283/1 од 15.12.2021 година, „Службен гласник на Општина Берово“ бр.4/2021 од 15.12.2021 година, Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2022 година Бр. 09-4536/1 од 31.12.2021 година, Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Општина Берово за бр. 09-1363/1 од 30.03.2022 година. Распределбата ќе се врши врз основа на Одлука на Советот на Општина Берово, на предлог на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој формирана од Советот.

Повеќе за огласот ТУКА

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*