Видео: Одржана 11 Седница на Советот на Општина Делчево

Дневен ред – Усвојување на Записник од 10. седница на Советот на Општина Делчево

1.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2022 година;Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделението за буџет, сметководство и администрирање на даноци.

2.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на инвестицијата;

3. Предлог-Одлука за утврдување на намената на инвестицијата,Образлагач: Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.

4.Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за ЈЛБ „Илинден“-Делчево;

5.. Предлог-Одлука  за одобрување на финансиски средства на КК „Патриот 2016“ Делчево;

6.Предлог-Одлука за  финансиска поддршка на КУД Гоце Делчев Делчево;7. Предлог-Одлука за парична помош на Аце Трајановски од Делчево.Образлагач: Ана Ситновска Димитровска-Одговорен сметководител на Општина Делчево.

7.Предлог-Одлука за утврдување на реони во општинските основните училишта од Општина Делчево;Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.

8.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на Пречистителна станица за вода за пиење со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување (станица за пречистување и дезинфекција) – административна зграда, КО Тработивиште во општина Делчево;Образлагач: Звонко Атанасов –раководител на Секторот за урбанизам, уредување на ГЗ, комунални работи, соообраќај и заштита на ЖС.

9.Заклучок за усвојување на Тромесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Брегалница“-Делчево за периодот 01.01.2022 -31.03.2022 година, број 0102-150/1 од 19.04.2022 година;Образлагач: Марија Сумрачка-Сметководител на ЈКП „Брегалница“-Делчево и Стојче Стојковски-директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.

10. Предлог-Одлука за прифаќање иницијатива на Советот на Општина Штип за воспоставување меѓуопштинска соработка за вршење на работи во рамките на проектот „Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион“.

Образлагач: Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*