Претседателот на Советот, Гоце Попов со известување до јавноста по реакцијата на граѓани за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

ПОРАДИ БРОЈНИТЕ РЕАКЦИИ НА ДЕЛ ОД ГРАЃАНИТЕ И ОДРЕДЕНИ МЕДИУМИ ,А ВО ВРСКА СО КОМУНАЛНАТА ТАКСА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ, БИ САКАЛ ДА ЈА ИЗВЕСТАМ ЈАВНОСТА ДЕКА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО НА СВОЈАТА 17 -та СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 26.12.2022 ГОДИНА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА КОМУНАЛНА ТАКСА.

-ВО САМАТА ОДЛУКА ВО ЧЛЕНОТ 1 СЕ НАВЕДЕНИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ , ДОДЕКА ВО ЧЛЕНОТ 2 ОД ОДЛУКАТА Е НАВЕДЕНО ДЕКА СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА КОМУНАЛНА ТАКСА СИТЕ ИМАТЕЛИ НА БРОИЛА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ КАДЕ НЕМА ПОСТАВЕНО ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ.

ПОНАТАМУ, САКАМ ДА ГИ ИНФОРМИРАМ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БИГЛА КАКО И ОСТАНАТИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА КАДЕ НЕМА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ДА ДОСТАВАТ БАРАЊЕ ДО СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СО КОЕ КЕ БАРААТ ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА КОМУНАЛНА ТАКСА. ИСТОТО КЕ БИДЕ РАЗГЛЕДАНО НА ПРВАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ И ДОКОЛКУ СЕ УТВРДИ ДЕКА НЕМА ПОСТАВЕНО ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ КОРИСНИЦИТЕ КЕ БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ СО ОДЛУКА НА СОВЕТ (ЕДИНСТВЕНИОТ ОРГАН КОЈ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ МОЖЕ ДА ГИ ОСЛОБОДИ ОД ПЛАЌАЊЕ ).

КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ,ОТВОРЕНО ЗАСТАНУВАМ НА СТРАНАТА НА ГРАЃАНИТЕ И СТОЈАМ НА ЦЕЛОСНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СЕКОЈ НАШ СОГРАЃАНИН ЗА БИЛО КАКОВ ПРОБЛЕМ КОЈ Е ВО НАША НАДЛЕЖНОСТ!

ВО ПРИЛОГ ВИ ЈА ДОСТАВУВАМ ОДЛУКАТА КОЈА БЕШЕ ЕДНОГЛАСНО ИЗГЛАСАНА НА 17-тата СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ВО ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА.

ГОЦЕ ПОПОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*