Дневен ред за 31.Седница на Совет на Општина Делчево закажана за 30.01.2024

Дневен ред

 -Усвојување на Записник од 30.седница

1.Извештај за реализација на Програмата за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;

  1. Предлог-Програма за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2024 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач: Даниела Такева-Советник за протокол на градоначалникот и односи со јавноста.

3.Извештај за реализација на Годишната програма за одбележување настани и културни манифестации за 2023 година со Заклучок за усвпјување;

Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование и култура.

  1. Извештај за реализација на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;
  2. Предлог-Програма за социјална заштита на Општина Делчево за 2024 година со Заклучок за усвојување;

Образлагач. Сузана Петровска-Советник за вработување и управување со информативен систем за човечки ресурси.

  1. Предлог-Заклучок по барање на МЗ с.Тработивиште;

Образлагач: Гоце Попов-Претседател на Совет.

7.Предлог-Одлука за верификација на мандати на членови на Локален младински совет;

8.Предлог-Одлука за давање согласност на Статутот на Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК Свети Николе;

9.Предлог-Одлука за утврдување износот на надоместокот на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие за регионално управување со отпад ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК Свети Николе;

10.Предлог-Одлука за  утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина Делчево;

Образлагач:  По точките 8,9 и 10-Звонко Атанасов-Раководител на Сектор за урбанизам.

  1. Предлог-Одлука по барање бр. УП1 21-18 од 22.01.2024 за финансиска поддршка на Ракометен клуб ДЕЛЧЕВО;

12.Предлог-Одлука по барање за спонзорство;

13.Предлог-Решение за  разрешување,  именување  и утврдување на членови на Управниот одбор на Општинска јавнаустанова за деца Детска градинка „ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ“Делчево;

Образлагач: Гоце Попов-Претседател на Совет.

14.Предлог-Одлука заревидирање и проширувањеначленовитенаШтаботзазаштита и спасувањенаопштинаДелчево;

Образлагач: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на ЖС.

  1. 15. Прашања и предлози на членови на Совет.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*