Јавен повик за Општинско-корисна работа во Делчево

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Делчево, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 06.06.2024 година се објавува:

Ј А В Е Н П О В И К

до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Социјални услуги за сите” за работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево.

Евидентираните невработени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.

Вкупниот период на влученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци/ 9 (девет) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .

За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 13.750,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

 • долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)
 • млади лица до 29 години
 • лица постари од 50 години
 • лица корисници на гарантирана минимална помош
 • лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
 • лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
 • жртви на семејно насилство
 • лица со попреченост
 • родители на 3 и повеќе деца
 • лица припадници на ромската етничка заедница
 • самохрани родители
 • родители на деца со пречки во развојот

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

Лице за поддршка и унапредување на услугите во народната кујна – 2(два)извршители;
Потребни квалификации – ССП, комуникативни вештини

Неговател во Дневен центар за лица со посебни потреби – 2 (два) извршители;
Потребни квалификации – ССП, комуникативни вештини, емпатичност, толерантност;

Лице за посета и нега на стари лица – 5 (пет) извршители;
Потребни квалификации- ССП или Основно образование, комуникативни вештини, толеранција, емпатичност, комуникативност

Едукатор – мотиватор во Дневен центар за лица со посебни потреби – 1 (еден) извршител (да припаѓа во целната група лица со попреченост);

Потребни квалификации – ССП, комуникативни вештини, емпатичност, тработа со компјутери, интернет;

Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево во периодот од 06.06.2024 година до 13.06.2024 година, од 07.30 часот до 15.30 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Делчево и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Делчево кај лицето Наташа Димитровска, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување – Делчево кај лицето Сања Костадиновска, Центар за социјални работи Делчево кај лицето Благој Стоименовски.

Јавен повик за крајни корисници за Општинско- корисна работа за активноста „Посета и нега на стари лица“

Општина Делчево ги известува сите заинтересирани лица кои сакаат да ги користат услугите од програмата „Општинско- корисна работа“, за активноста „Посета и нега на стари лица“ (Набавка на топол оброк, набавка на основни продукти за хигиена и исхрана, препишување и набавка на лекови, плаќање сметки, пружање на елементарна помош и грижа за старите изнемоштени лица, мерење крвен притисок и шеќер во крвта, помош при основните дневни обврски кои лицата не се можност сами да ги извршуваат (подготовка на оброк, одржување на домот и сл.), придружба до лекар или некоја друга институција по потреба, заедничка прошетка и дружење) да се пријават во просториите на Општина Делчево најдоцна до 26.06.2024 (среда).

Пријавата може да ја пополни и трето лице во име на крајниот корисник на услугите од активноста „Посета и нега на стари лица“.

Критериуми според кои ќе бидат определени 20 крајни корисници се:

Корисникот да не е пензионер или да прима минимална пензија,
Корисникот да живее сам,
Корисникот да не е во можност да ги извршува услугите кои се нудат со проектот

                                                                       ОПШТИНА ДЕЛЧЕВO                                                     Градоначалник
                                                        Горан Трајковски 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*